SOL·LICITUD D'ACCÉS DE PÚBLIC AL HCR CENT PATINS

SOLICITUD DE ACCESO DE PÚBLICO A LOS PARTIDOS DE HCR CENT PATINS

Aquesta informació serà tractada de manera confidencial i amb la única finalitat d’adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació del COVID 19. Mitjançant la complimentació del present document, la persona signant otorga el seu consentiment per a què el Club Esportiu HCR Cent Patins tracti aquestes dades des d’un punt de vista mèdic i preventiu.
Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del COVID 19. Mediante la cumplimentación del presente documento, el firmante otorga consentimiento para que el Club Esportiu HCR Cent Patins trate estos datos desde un punto de vista médico y preventivo.

Nom i Cognoms / Nombre y Apellido:

E-mail / Correo:

Telèfon de contacte / Teléfono de contacto:

Partir que vols assistir / Partido que quieres asistir:

Equip Visitant / Equipo Visitante: