DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PER A MENORS D'EDAT

Declaro responsablement:

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 5 dies i en aquest moment:

a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o
hagin estat positives.
c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. Que tinc el calendari de vacunació del meu fill/a actualitzat

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’activitat
esportiva organitzada per l’entitat i accedir a la instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i
que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la
Covid-19, romandrà a casa i no participarà a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré
del seu estat als responsables de la mateixa activitat.

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat
esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi
figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser
exclòs/osa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l’aparició de
qualsevol cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret
amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

Nom i Cognoms / Nombre y Apellido:

DNI/NIE (pare, mare o tutor/a de l’esportista):

E-mail / Correo:

DATA PARTIT /DATA DEL PARTIDO:

Equip / Equipo :

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a les activitats organitzades
per l’entitat esportiva HCR Cent Patins, acepto la present declaració de responsabilitat i
consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.: